Podazote 24 Polyethylene Plastazote® foam

Nominal density
24 kg/m3
dimensions Podazote 24 Sheets2000 x 1000 mm
Thicknesses : 3 to 50 mm
From 3.12 €

Podazote 24 Polyethylene Plastazote® foam

Nominal density
24 kg/m3
dimensions Podazote 24 Sheets2000 x 1000 mm
Thicknesses : 150 to 325 mm
From 135 €

Podazote 29 Polyethylene Plastazote® foam

Nominal density
29 kg/m3
dimensions Podazote 29 Sheets2000 x 1000 mm
Thicknesses : 3 to 25 mm
From 3.44 €

Podazote 33 Polyethylene Plastazote® foam

Nominal density
33 kg/m3
dimensions Podazote 33 Sheets2000 x 1000 mm
Thicknesses : 3 to 50 mm
From 3.48 €

Podazote 33 Polyethylene Plastazote® foam

Nominal density
33 kg/m3
dimensions Podazote 33 Sheets2000 x 1000 mm
Thicknesses : 3 to 28 mm
From 4.6 €

Podazote 45 Polyethylene Plastazote® foam

Nominal density
45 kg/m3
dimensions Podazote 45 Sheets2000 x 1000 mm
Thicknesses : 3 to 28 mm
From 5.2 €

Podazote 70 Polyethylene Plastazote® foam

Nominal density
70 kg/m3
dimensions Podazote 70 Sheets1700 x 850 mm
Thicknesses : 5 to 25 mm
From 10.29 €

Podazote 80 Polyethylene Plastazote® foam

Nominal density
80 kg/m3
Nominal hardness
SHORE 48 A
dimensions Podazote 80 Sheets1500 x 1000 mm
Thicknesses : 2 to 28 mm
From 12.75 €

Podazote 110 Polyethylene Plastazote® foam

Nominal density
110 kg/m3
Nominal hardness
SHORE 52 A
dimensions Podazote 110 Sheets1320 x 880 mm
Thicknesses : 1 to 25 mm
From 9.24 €

Podazote MEDP Polyethylene Plastazote® foam

Nominal density
35 kg/m3
dimensions Podazote MEDP Sheets2000 x 1000 mm
Thicknesses : 3 to 25 mm
From 4.65 €

Podazote MEDE Polyethylene Plastazote® foam PERFORED

Nominal density
39 kg/m3
dimensions Podazote MEDE Sheets2000 x 1000 mm
Thicknesses : 3 to 12 mm
From 13.51 €