Polyethylene Evazote® foam

Podaflex 30 Polyethylene Evazote® foam

Nominal density
30 kg/m3
dimensions Podaflex 30 Sheets2000 x 1000 mm
Thicknesses : 3 to 28 mm
From 6.47 €

Podaflex 50 Polyethylene Evazote® foam

Nominal density
50 kg/m3
dimensions Podaflex 50 Sheets2000 x 1000 mm
Thicknesses : 10 to 28 mm
From 22.5 €